ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑

 ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 ********************************

 

ด้วยโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังมีรายละเอียดดังนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • มีอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒)
  • และมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครระยองเท่านั้น
 2. การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
  • การขอรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ในวันและเวลาราชการ
  • การยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๗ มกราคม ๒๕๕๕
 3. หลักฐานการสมัคร
 1. ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)
 2. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๓ รูป (ห้ามใช้รูปถ่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์และรูปถ่ายสติกเกอร์)
 3. สูติบัตร (ใบเกิด) ฉบับจริง และสำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
 4. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) ที่มีชื่อบิดา มารดา และเด็กนักเรียนที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ (ถ่ายเอกสาร)
  หากหลักฐานการสมัครไม่ครบ เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครจะไม่อนุญาตให้ยื่นใบสมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความพร้อม วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  หน้าอาคารเรียน ๑
 • ทดสอบความพร้อม
  วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้ผู้ปกครอง นำเด็กที่มีชื่อตามประกาศผู้มีสิทธิ์ ทดสอบความพร้อม พร้อมกับบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์ทดสอบความพร้อม มาลงชื่อและขอรับหมายเลขลำดับ
  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)
  ถ้ามาหลังเวลา ๐๘.๓๐ น. จะถือว่าสละสิทธิ์
 • สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน
 1. เลขที่ ๑-๑๕๐ สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
 2. เลขที่ ๑๕๑ ขึ้นไป สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)
 • ประกาศผล ผู้ที่ผ่านการทดสอบความพร้อม วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
 •  การมอบตัว
  ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความพร้อมมามอบตัวในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)
  หากผู้ใดไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นางพรทิพย์ เวชกามา)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)

Leave a comment

คุณต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อจะพิมพ์ความเห็น